Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle leveringen en/of diensten van HELLA Benelux BV en worden geacht deel uit te maken van de aanbiedingen van HELLA Benelux BV. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen HELLA Benelux BV en afnemer en binden HELLA Benelux BV derhalve niet, tenzij een eventuele afwijking door HELLA Benelux BV schriftelijk is bevestigd. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 1: Aanbiedingen

Prijsopgaven en prijzen, voorkomende in de prijslijsten, circulaires, orderformulieren en dergelijke van HELLA Benelux BV, alsmede opgegeven en overeengekomen leveringen en levertijden, zijn steeds vrijblijvend. Prijsopgaven en prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting. Levertijden worden door HELLA Benelux BV bij benadering opgegeven. Leveringen vinden steeds plaats tegen prijzen geldende op de dag van levering.

Artikel 2: Orders

Onder order verstaat HELLA Benelux BV een bestelling die in een partij naar het adres van de afnemer kan worden gezonden. Indien een bestelling reeds in behandeling is genomen, zal een eventuele aanvulling als een aparte order worden aangemerkt.

Artikel 3: Levering

Alle orders worden, voor zover mogelijk, in volgorde van ontvangst in behandeling genomen. Er wordt naar gestreefd, dat bestellingen die voor 17:00 uur in het bezit van HELLA Benelux BV zijn, nog dezelfde dag worden verzonden. Overschrijding van de levertijd verplicht HELLA Benelux BV niet tot enige vergoeding.

Artikel 4: Back-orders

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden artikelen die niet in voorraad zijn als de bestelling wordt afgeleverd, automatisch in nota genomen. Zodra de desbetreffende goederen weer beschikbaar zijn, worden ze – als regel– met de eerstvolgende bestelling meegezonden.

Artikelprijzen kunnen maximaal drie maanden gegarandeerd worden ten tijden van bestelling.

Artikel 5: Garanties

De garantie van HELLA Benelux BV beperkt zich tot 24 maanden na levering.

HELLA Benelux BV behandeld garanties enkel bij een volledig ingevuld garantieformulier. Het eventuele garantiebedrag betreft het gefactureerde bedrag van het afgenomen artikel

Artikel 6: Aansprakelijkheid en overmacht

De aansprakelijkheid van HELLA Benelux BV is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of – te onzer keuze – tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de afnemer in rekening is gebracht. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. Afnemer vrijwaart HELLA Benelux BV voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten, die deze derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst instellen voor alle kosten, schaden en interesten, die uit rechtsvorderingen van derden voor HELLA Benelux BV kunnen ontstaan. Indien HELLA Benelux BV door of ten gevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd wordt in de nakoming van de overeenkomst, kan onzerzijds van verdere levering worden afgezien zonder dat HELLA Benelux BV tot enige vergoeding van schade, zowel directe als indirecte, gehouden is. Onder overmacht worden in ieder geval uitdrukkelijk brand, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen binnen HELLA Benelux BV of de leveranciers van HELLA Benelux BV begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.

Artikel 7: Verzending

Alle bestellingen worden met een erkend vervoerder verzonden. Zendingen die in opdracht op een andere

wijze of naar het adres van een uwer cliënten verzonden moeten worden, gaan “niet franco”.

Artikel 8: Verzendkosten

In het navolgende geval zal een vast bedrag van € 30,00 voor verzend- en behandelingskosten in rekening worden gebracht:

 • Niet-elektronische orders per fax, telefoon en/of e-mail lager dan € 350,00 netto

In het navolgende geval zal een vast bedrag van € 15,00 voor verzend- en behandelingskosten in rekening worden gebracht:

 • Elektronische orders lager dan € 100,00 netto

Artikel 9: Reclamaties

 • Reclamaties binnen acht dagen na dagtekening pakbon
 • Afnemer is verplicht terstond bij in ontvangstneming van de producten, het aantal en de soorten producten, alsmede de verpakking, op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de producten gebreken en/of beschadigingen vertonen.
 • Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van de producten dienen door afnemer direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld, op straffe van verval van het recht hierover te klagen. Zichtbare gebreken aan de producten en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt de producten te hebben geaccepteerd.
 • Ingebruikneming van de producten en/of doorverkoop geldt als acceptatie door afnemer.
 • In geval van een klacht is afnemer verplicht de producten waarover hij klaagt ter beschikking van HELLA Benelux BV te houden voor nader onderzoek. Afnemer is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de producten door HELLA Benelux BV te verlenen, alsmede aan HELLA Benelux BV in dat verband toegang tot haar gebouwen te verlenen.
 • Een klacht geeft afnemer niet het recht zijn (betalings)-verplichtingen jegens HELLA Benelux BV op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
 • Indien partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de producten, zal door partijen gezamenlijk een onafhankelijke deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is voor partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.
 • Teveel/verkeerd geleverde artikelen worden altijd in rekening gebracht. Indien gewenst kan de klant deze via de gebruikelijke procedure voor retour aanvragen.
 • Bij garanties/transportschades, levert HELLA Benelux BV een vervangend artikel mits op voorraad.

Artikel 10: Retouren

 • Retourzendingen van zowel voorraad-retouren als garantiedelen dienen vooraf te worden aangemeld door middel van het invullen en opsturen van een daarvoor bestemd retouraanvraag-/garantieformulier. Dit formulier kan onder meer van onze website worden gedownload. Retournering van de producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van HELLA Benelux BV, onder nader door HELLA Benelux BV te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent de kosten en de wijze van retournering. Niet aangekondigde retourzendingen/garantieclaims worden niet in behandeling genomen. Transportschade dient uiterlijk 10 dagen na ontvangst te worden gemeld.
 • Bij HELLA Benelux BV gekochte artikelen worden volledig vergoed mits deze nog in het leveringsprogramma zijn opgenomen en binnen 30 dagen na aankoop retour ontvangen zijn. Op retouren die later dan 30 dagen na aankoop worden geretourneerd worden behandelingskosten in rekening gebracht van tenminste 10%, met een minimum van € 20,00. Goederen die 90 dagen na aankoop retour komen worden niet in behandeling genomen. Retour ontvangen goederen, mits onbeschadigd, niet gemonteerd en in originele verpakking, worden gecrediteerd tegen de door HELLA Benelux BV berekende prijs, onder aftrek van eventuele behandelingskosten. Speciaal bestelde of geproduceerde artikelen kunnen niet retour genomen worden.
 • Transportkosten worden bij een retouraanvraag niet gecrediteerd.
 • Retouren met een regelwaarde lager dan € 20,00 bruto exclusief BTW worden niet in behandeling genomen.
 • Stock screening wordt enkel in overleg gedaan.
 • Retouren en garanties worden voor eigen rekening verzonden.

Artikel 11: Verpakkingen

Artikelen dienen zoveel mogelijk per verpakkingseenheid besteld te worden, zoals aangegeven in de kolom

“VP” van onze prijslijsten.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, “verlengd eigendomsvoorbehoud”

 •  De door HELLA Benelux BV geleverde goederen blijven eigendom van HELLA Benelux BV totdat de afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen, die HELLA Benelux BV op de afnemer mocht hebben, uit welke hoofde dan ook en met inbegrip van eventuele renten en kosten. Zolang HELLA Benelux BV eigenaar is van de goederen is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan wel deze producten te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. In geval van beslag op de geleverde producten door een derde, uit welke hoofde ook, is afnemer gehouden HELLA Benelux BV hierover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 • Het is afnemer toegestaan om, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat afnemer de producten volledig heeft betaald, HELLA Benelux BV in de rechten treedt van afnemer jegens diens afnemer(s). Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle vorderingen op deze afnemers. Afnemer draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan HELLA Benelux BV over, welke overdracht HELLA Benelux BV reeds nu, voor alsdan, aanvaardt.
 • Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is HELLA Benelux BV gerechtigd afgeleverde producten waarop het in het eerste lid van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of derde(n) weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde (factuur)bedrag per dag of een gedeelte daarvan.
 • Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van HELLA Benelux BV:
  De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage van HELLA Benelux BV te geven; Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan HELLA Benelux BV conform artikel 3:239
  BW; De vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan HELLA Benelux BV conform artikel 3:239
  BW; Onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door HELLA Benelux BV onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen.
 • Indien afnemer na sommatie van HELLA Benelux BV in gebreke blijft medewerking te verlenen als bedoeld in lid 4 hiervoor, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van 25% van de openstaande vordering op afnemer, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke het verzuim van afnemer voortduurt, onverminderd de overige rechten van HELLA Benelux BV.

Artikel 13: Betaling

De facturen van HELLA Benelux BV dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bank- of girorekening van HELLA Benelux BV.

Artikel 14: Kredietbeperking

Voor niet op of voor de vervaldag betaalde bedragen berekent HELLA Benelux BV 1,25% rente per maand of een gedeelte daarvan, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en voorts ongeacht de voor HELLA Benelux BV overige toekomende rechten.

Artikel 15: Incasso

Alle kosten vallende op gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet stipt op tijd betaalde bedragen zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van HELLA Benelux BV, om het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van afnemer.

Gedeponeerd bij het Handelsregister te Utrecht. HELLA Benelux BV – Nieuwegein

3 november 2023

HELLA Benelux BV
Celsiusbaan 2
3439 NC Nieuwegein, Nederland Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar, België
Telefoon: + 31 (0)30 60 95 611
E-mail: [email protected] Internet: www.hella.nl